¿Quén somos? - ¿Quiénes somos?

¿Quén somos? - ¿Quiénes somos? - Kompás Enxeñeiros, S.L.

é unha empresa formada por especialistas de distintas áreas que nace coa idea de adaptarse e satisfacer as necesidades do mercado da construción en canto ao deseño e adecuación de todo tipo de instalacións enerxéticamente eficientes.

es una empresa formada por especialistas de distintas áreas que nace con la idea de adaptarse y satisfacer las necesidades del mercado de la construcción en cuanto al diseño y adecuación de todo tipo de instalaciones energéticamente eficientes.

Traballamos para que os nosos clientes teñan a tranquilidade de contar cunha empresa de enxeñería que aporta servizos personalizados con calidade, garantía, seguridade e fiabilidade.

Trabajamos para que nuestros clientes tengan la tranquilidad de contar con una empresa de ingeniería que aporta servicios personalizados con calidad, garantía, seguridad y fiabilidad.

 

 

 

Compromisos - Compromisos

Compromisos - Compromisos - Kompás Enxeñeiros, S.L.

O noso compromiso é poñer á súa disposición a nosa experiencia e coñecementos para ofrecer un servizo diferenciado que contribúa ó éxito dos seus proxectos.

Nuestro compromiso es poner a su disposición nuestra experiencia y conocimientos para ofrecer un servicio diferenciado que contribuya al éxito de sus proyectos.

Ofrecemos solucións que "liberan" ós nosos clientes de cargas de traballo innecesarias e lles permiten desenrolar as súas capacidades para permitirlles concentrarse no que mellor saiban facer.

Ofrecemos soluciones que "liberan" a nuestros clientes de cargas de trabajo innecesarias y les permiten desarrollar sus capacidades para permitirles concentrarse en lo que mejor saben hacer.

 

 

 

Obxectivos - Objetivos

Obxectivos      - Objetivos - Kompás Enxeñeiros, S.L.

O noso obxectivo é desenvolver e implantar solucións técnicas sinxelas, rápidas, eficientes e de alta calidade, a un custo óptimo.

Nuestro objetivo es desarrollar e implantar soluciones técnicas sencillas, rápidas, eficientes y de alta calidad, a un coste óptimo.

Temos con cada cliente un trato diferenciado e persoal, asumindo os seus obxectivos como propios.

Tenemos con cada cliente un trato diferenciado y personal, asumiendo sus objetivos como propios.

Ofrecemos a todos os nosos clientes innovación en todos os aspectos esenciais relacionados coas instalacións, como son a calidade, a fiabilidad e a eficiencia enerxética.

Ofrecemos a todos nuestros clientes innovación en todos los aspectos esenciales relacionados con las instalaciones, como son la calidad, la fiabilidad y la eficiencia energética.

 

 

 

Servizos - Servicios

Servizos - Servicios - Kompás Enxeñeiros, S.L.

O noso equipo de profesionais desenvolverá o labor de consultoría técnica necesaria para ofrecerlle os recursos e estratexias que solucionen as súas necesidades.

Nuestro equipo de profesionales desarrollará la labor de consultoría técnica necesaria para ofrecerle los recursos y estrategias que solucionen sus necesidades.


Kompás Enxeñeiros ofrece aos seus clientes prácticamente todas as especialidades de enxeñería e deseño:

Kompás Enxeñeiros ofrece a sus clientes prácticamente todas las especialidades de ingeniería y diseño:

 

- Proxectos de instalacións - Proyectos de instalaciones
- Proxectos de actividade - Proyectos de actividad
- Direccións de obra - Direcciones de obra
- Servizos de delineación - Servicios de delineación
- Colaboracións técnicas - Colaboraciones técnicas
- Consultoría técnica - Consultoría técnica
- Tramitacións - Tramitaciones
- Estudos de eficiencia enerxética - Estudios de eficiencia energética
- Estudos de aforro enerxéticos - Estudios de ahorro energético

 
 

 

O noso equipo e Experiencia - Nuestro equipo y Experiencia

O noso equipo e Experiencia - Nuestro equipo y Experiencia - Kompás Enxeñeiros, S.L.

O noso equipo está constituido por un grupo multidisciplinar de enxeñeiros e técnicos, con amplia experiencia no sector, de maneira que o enriquecemento propio da combinación destos coñecementos resulta moi proveitoso na mellora continua de todos os nosos proxectos.

Nuestro equipo está constituido por un grupo multidisciplinar de ingenieros y técnicos, con amplia experiencia en el sector, de manera que el enriquecimiento propio de la combinación de estos conocimientos resulta muy provechoso en la mejora continua de todos nuestros proyectos.

Cremos enormemente na base desta mellora continua para poder adaptarnos ás esixencias cada vez maiores dos nosos clientes de maneira que sexa máis efectivo o noso traballo e a calidade do mesmo.

Creemos enormemente en la base de esta mejora continua para poder adaptarnos a las exigencias cada vez mayores de nuestros clientes de manera que sea más efectivo nuestro trabajo y la calidad del mismo.

 

O noso campo de traballo comprende, entre outros, o sector da edificación mediante a colaboración en múltiples promocións inmobiliarias de todo tipo, tales como urbanizacións de vivendas unifamiliais, edificios de vivendas e bloques de edificios.

Nuestro campo de trabajo comprende, entre otros, el sector de la edificación mediante la colaboración en múltiples promociones inmobiliarias de todo tipo, tales como urbanizaciones de viviendas unifamiliares, edificios de viviendas y bloques de edificios.

Contamos ademais con experiencia no sector residencial público e de ocio participando no desenrolo de proxectos hoteleiros, balnearios e spas.

Contamos además con experiencia en el sector residencial público y de ocio participando en el desarrollo de proyectos hoteleros, balnearios y spas.

Dentro do sector comercial e de servizos desenrolamos proxectos de implantación de locais comerciais, hosteleiros, oficinas e de servizos sociais.

Dentro del sector comercial y de servicios hemos desarrollado proyectos de implantación de locales comerciales, hosteleros, oficinas y de servicios sociales.